Plán akcí

Žádné události nás v nejbližší době nečekají

Novinky

 • členská schůze 27.3. v 19h
  Členská schůze se koná 27.3. ve středu v rest. U Farkačů v Milovicích od 19.00h
 • VÝROČNÍ SCHŮZE 16.1. OD 19:15
  Pozvánka na výroční členskou schůzi HOLYSA. Datum: 16.1.2019 (středa) od 19:15 Místo: rest U Bílé Lab.- salonek
 • Káháčko 29.9.18
  Krásný počásko. 3 cesty. (Božská plus 2). JF+EK
 • Skalak pozdní léto Michal K a kol.
  Konečně padají 7: Sobotní, Odpolední, Dračí stěna Nedodelaná na Lebku , Machaňova a na Drabkach novinka : Svatá Anežka 7a ( zazipovana 7) s vypecenym dolezem
 • Sušky Michal K.
  Opět i letos padla tortura Jičínská a to neobvykle hladce nad kruhem zprava a pak již celkem snadno vzhůru dále Karamora také na pohodu a Sokoli hrana, Břizkova a všechny obvykle 6...

Přihlášení

Kontakt

Horolezecký oddíl
Lysá nad Labem
Email: info@holysa.cz

Jste zde

Domů » Horostěna

Lezecká stěna Milovice

Kde stěnu najdete:

Mapa - mapy.cz

Seznam cest:

 • "Žlutá ponorka", žluté chyty, 6
 • "Biomasa", zelené chyty, 5
 • "Nervózní bělorus", bílé chyty, 5
 • "Černá můra", černé chyty, 5
 • Šedo-modrá
 • "Oranžový expres", 5+
 • "Zelený raul", 5-

Provozní řád venkovní lezecké stěny H.I.D.

 Lezecká stěna je určena pro výcvik lezeckého družstva Help in Danger profesní sdružení záchranářů Milovice. Využití pro veřejnost je možné pouze při dodržení tohoto Provozního řádu.

I. Návštěvník

Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.

II. Odborný dozor

Odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem.

III. Pravidla lezení

Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímím dohledem návštěvníka nebo odborného dozoru staršího 18 let. Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS a předloží písemný souhlas zákonného zástupce. Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu odborného dozoru a s písemným souhlasem zodpovědného zástupce.

IV. Povinnosti návštěvníka

- k lezení lze používat pouze oficiálně schválené horolezecké pomůcky odpovídající ČSN nebo s certifikátem CE nebo UIAA v dobrém stavu - dodržovat zásady bezpečného lezení

- upozornit návštěvníka příp. provozovatele na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení - dodržovat zásady protipožární prevence

- v okolí lezecké stěny udržovat čistotu a pořádek

- dodržovat přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a návykových látek - provozovatel anebo odborný dozor jsou oprávněni kdykoli vykázat z lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - při lezení jsou všichni povinni zapínat postupová jištění (expresky). Bouldering je bez jištění povolen pouze do výše první expresky - věnovat trvalou pozornost výstupu a v případě poškozeného chytu jej nepoužívat, upozornit na něj ostatní účastníky a závadu neprodleně oznámit provozovateli stěny - neprodleně hlásit jakýkoliv úraz na telefonní číslo 720 179 883, 607 939 778 - provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit využití horolezecké stěny za účelem výcviku záchranářského družstva - při vyvěšení informační tabule „zákaz lezení“ je používání lezecké stěny zakázáno

Všem účastníkům provozu stěny je zakázáno:

 • Navazovat se na lano pomocí karabin
 • Upravovat cesty bez povolení správce stěny
 • Manipulovat s chyty a jistícími prvky
 • Jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění

Poškození a znehodnocení chytů, stupů a stěny může být posuzováno jako přestupek proti majetku dle §50 odst.1 písmene a) zákona 200/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, který vždy zakládá povinnost k náhradě způsobené škody.

Provozovatel stěny:
HELP IN DANGER – profesní sdružení záchranářů Milovice
Nestátní, nezisková organizace
Tel.: 720 179 883, 607 939 778
Adresa sídla: Dukelská 355, Milovice, 289 23 IČO: 266 02 954
Email: info@hid.cz www stránky: http://www.hid.cz