Plán akcí

Žádné události nás v nejbližší době nečekají

Novinky

 • Novoroční stěna
  Tradičně se sejdeme na Nový rok (1.1.) u stěny v Milovicích od 14h dle hesla: "Jak na Nový rok tak po celý rok".
 • Výroční schůze 18.12.
  18.12. v 19.30 bude výroční schůze HO tradičně u Bílé Labutě v salonku.
 • Zas ta Bořeň
  29.9. Za větrného počasí s pomocí větrů vlastních byly opět zdolány cesty Huběňour 3 a Čima 5 Jarda F. a Eva
 • Bořeň 14-15.9.
  Krásné počasí Michal K, Jarda F, Ota. Prckův pilíř (5-)MK, Čima - (5)MK, Hubeňour (3)JF, Špinavé necky (4)MK, Přepadlý pilíř stará cesta (4)MK
 • Setkání v Nepálu
  1.5.2019 jsme oslavili setkáním členů HO v Nepálu ve výšce 3800m ve vesnici Kyanjin Gompa

Přihlášení

Kontakt

Horolezecký oddíl
Lysá nad Labem
Email: info@holysa.cz

Jste zde

Domů » Metodika

Geologie

7. Odborná literatura

 • J. Cleare - Mountains and Mountaineering, 1979
 • A. Černík - Horolezectví, 1964
 • A. Černík - J. Sekyra - Zeměpis velehor, 1969
 • J. Demek - J. Zeman - Typy reliéfu Země, 1979
 • I. Dieška  - Horolezectvo zblízka, 1984
 • I. Dieška et al.  - Horolezectvo encyklopédia, 1989
 • C. Embleton - C.A.M.King Periglacial Geomorphology, 1975
 • R. W. Fairbridge  - The Encyclopedia of Geomorphology, 1968
 • L. Hamelin - F. A. Cook Illustrated Glossary of Periglacial Phenomena, 1969

6. Vlastnosti hornin a jejich vliv na lezení

Horninové prostředí je nehomogenní a anizotropní. Z geotechnického hlediska se hornina jeví jako pružně plastická hmota. Její materiálové konstanty jsou proměnlivé v závislosti na stavu napjatosti. Masív charakterizujeme řadou litologických jednotek oddělených plochami diskontinuity. S růstem četnosti těchto ploch klesá pevnost masívu a zvyšuje se jeho stlačitelnost.

Klasifikace hornin může být založena na různých aspektech. Pro naše účely jsou nejdůležitější litologická, inženýrskogeologická a geotechnická klasifikace.

5. Modelace horstev exogenními činiteli

Tvary zemského povrchu

Jakmile byla nějaká oblast zemské kůry vyzdvižena (viz vnitřní - endogenní síly geologické, tj. vrásnění a výzdvihy) začal erozní denudační proces. Relief utvářely do dnešní podoby vnější síly geologické (exogenní). Mluvíme o exodynamice. Je to především působení atmosférických činitelů (vodní a sněhové srážky, radiace, mráz a další teplotní změny), vlivy gravitace, fluviální působení povrchové vody, glacigenní činnost ledovců, eolická činnost větru, biosférické vlivy apod.

4. Vrásy a zlomy

Horstva a údolí jsou tvořena vrásami a zlomy ustavičně se měnící zemské kůry. Vrásy (horninové vlny) i zlomy (trhliny) jsou vyvolávány silnými tlaky.

Jak se vrásy a zlomy tvoří

Vrásy a zlomy jsou obvykle dobře vyvinuty v sedimentárních a vulkanických horninách. Mohou se také tvořit v hlubinných horninách – například v žule a gabru.

3. Základní dělení hornin

Co je to vlastně kámen či skála, pojmy které by měly být lezcům nejbližší? Hornina se skládá z nerostů, což jsou útvary nehomogenní, tvořené různými asociacemi minerálů. My se zde budeme zabývat horninami, o které horolezci mají zájem největší, tj. ty po kterých se nejvíce leze (pískovec, žula, vápenec, buližník aj). Studiem a popisem hornin se zabývá věda zvaná petrologie či petrografie.

2. Geologická histrorie horstev

Opravdová hora je víc než pouhý kus do výše se tyčící země. Své zvláštní geologické rysy (např. silně zvrásněné či rozlámané horniny, staré vulkanické uloženiny nebo rozsáhlé vyvřelé hmoty) má i pod povrchem. Naproti tomu vrstvy sedimentárních hornin, které se z roviny sotva zvedají, nemohou být nazývány horami (mohou ale poskytovat nepřeberně rozmanité lezecké terény jako např. erozí modelované labské pískovce).

Pohoří dělíme na čtyři hlavní typy: vrásová, kerná, vulkanická a dómová.

1. ÚVOD

Tato přednáška si neklade za cíl začít vychovávat z lezců geology či objasňovat, pro řadu lidí nezáživnou, teorii geologie v celé její šíři. Co by však rozhodně mělo být cílem přednášky, je rozkrýt problematiku geologie sledovanou prizmatem potřeb horolezce a probrat aspekty jejího vlivu na pohyb horolezce ať už na cvičných skalách nebo ve velehorách. Samozřejmě že nevylučuji možnost hlubšího zájmu o geologii, geomorfologii či geotechniku, kde naopak horolezectví může přispět k odbornému růstu jedince, ale to není předmětem této přednášky.